مشاوره رایگان 09192124919

Plymer-Plast-Zeinali
epic
epic english logo
پس زمینه اپیک
logo
Hesam Zeinali
Erfan Zeinali
Yazdan Zeinali

پلیمر پلاست زینلی | 3250 | Polymer Plast Zeinali

تهران شـهر گلســتان شــهرک صنعــت بهاریـــه | پــلاک 8 

IRAN | TEHRAN | Shahr-e Golestan | Baharieh Industrial Twon | Kaj 2 | No.8

تلفن | Tell | +98 21 5645 7197

www.epic-polymer.com | info@epic-polymer.com

Hesam Zeinali
Erfan Zeinali
Yazdan Zeinali

پلیمر پلاست زینلی | 3250 | Polymer Plast Zeinali

تهران شـهر گلســتان شــهرک صنعــت بهاریـــه | پــلاک 8 

IRAN | TEHRAN | Shahr-e Golestan | Baharieh Industrial Twon | Kaj 2 | No.8

تلفن | Tell | +98 21 5645 7197

www.epic-polymer.com | info@epic-polymer.com